PERSONVERNPOLICY - OTIGA GROUP med underliggende selskaper

Otiga Group AS skal bidra til bemanningsløsninger hos våre kunder, gjennom kvalitetssikrede prosesser innenfor personalutleie, rekruttering og nedbemanning.

 

For Otiga Group er tillit fra kunder, arbeidssøkere, ansatte og samarbeidspartnere av største betydning.

Vi tar derfor ansvar for å ivareta personvernet, og behandle personopplysninger i henhold til norsk personvernlovgivning. Vi behandler personopplysninger med basis i lovlig behandlingsgrunnlag og samtykke fra den registrerte.

 • Vi innhenter og behandler personopplysninger som er nødvendig for å ivareta våre forpliktelser og tilleggsformål som opplæring og markedsføring mm.
 • Personopplysninger oppbevares og behandles slik at den registrertes personvern blir ivaretatt på en god måte, og i henhold til gjeldende lovgivning.
 • Den registrerte informeres om sine rettigheter, herunder endring og sletting av opplysninger
 • Vi skal sørge for at alle våre ansatte har kompetanse om personvern og gjeldende lovverk
 • Vi skal sørge for at våre systemer og våre samarbeidspartnere ivaretar personvern på beste måte.
 • Vi har fokus på personvern og skal til enhver tid etterleve gjeldende lover og retningslinjer.

Ansvar

Otiga group AS v/ledelsen i de enkelte underliggende selskaper er ansvarlig for at personopplysninger håndteres i i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Organisering av personvernarbeidet:

 • Daglig leder i hvert av de underliggende selskapene har ansvar for å følge opp at selskapet operer i tråd med personvernlovgivningen.
 • Otiga Group har opprettet eget personvernombud som skal bidra til å ivareta de registrertes rettigheter og være en ressursperson for våre brukere, og som kan kontaktes via  personvern@personalhuset-sg.com
 • Group Finance/økonomiavdeling er ansvarlig for at administrative, tekniske og fysiske systemer er utviklet for å beskytte personopplysninger mot tilfeldig, ulovlig eller uautorisert tilgang, bruk, endring, tap eller sletting.  Systemer skal være brukervennlige.
 • Salgs- og markedsavdeling v/direktør har ansvar at personvern ivaretas ved salg, avtaleinngåelse med våre kunder, i markedsføring og bruk av sosiale medier.
 • Regiondirektører med sine avdelingssjefer er ansvarlig for at personvern ivaretas på hver enkelt avdeling/regionskontor.

Dokumentasjon:

Otiga Group AS bekrefter, ved benyttelsen av følgende dokumenter, at vi opererer i henhold til gjeldende personvernlovgivning:

 • Personvernpolicy for Otiga Group
 • Retningslinjer for behandling av personopplysninger
 • Behandlingsoversikt: Draftit-records, kvalitetshåndbok, systemoversikt
 • Personvernerklæring og Samtykkeerklæring